تماس

انتقادات و پیشنهادات

شرکت خدمات بیمه صنام پوشش

مشهد، بلوار پیروزی مقابل سینما پیروزی ساختمان ۱۴۴ طیقه سوم

تلفن تماس:  ۵-۳۸۸۴۴۸۷۰  (۰۵۱)

 تماس مستقیم با مدیر عامل: ۳۸۸۴۴۸۷۶ (۰۵۱)

تماس مستقیم با مدییرت داخلی و فروش: ۳۸۸۴۴۸۷۷ (۰۵۱)