دعوت به همکاری

پرسشنامه استخدامی 


تاریخ:    


شماره:  


پیوست:  


مشخصات فردینام خانوادگی:      


نام:                    


نام پدر:               


شماره شناسنامه:


محل صدور:           


تاریخ تولد:             


محل تولد:             


                           مجرد متاهل        


مذهب:                 


تابعیت:                 


وضعیت نظام وظیفه:


مقطع تحصیلینام محل تحصیل:  


رشته تحصیلی:   


مقطع تحصیلی:   


تاریخ اخذ مدرک:  


مشخصات دوره های آموزشی و تخصصینام دوره:           


مدت دوره:        


تاریخ:               


محل آموزش:     


مدرک گواهینامه:


با چه زبانی آشنایی داریدزبان:            میزان آشنایی:      کم متوسط زیاد


با چه نرم افزارهایی اشنایی دارید؟ و به کدام یک تسلط کامل درید؟   


سوابقنام موسسه:


سمت:        


دستمزد:      


مدت اشتغال:


علت خاتمه: 


تاریخ خاتمه: 


حقوق درخواستی:  


آدرس دقیق محل سکونت:
         


تلفن:  


سایر اطلاعاتی که فکر میکنید در استخدام شما موثر می باشد :