بیمه های اتومبیل

بیمه اتومبیل

 

بطور كلي گروه بيمه اتومبيل جبران كننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي از جمله تصادف، آتش‌سوزي و سرقت به اتومبيل مورد بيمه، سرنشينان آن و اشخاص ثالث مي‌باشد. علاوه بر موارد فوق شكست شيشه اتومبيل، دفاع از حقوق بيمه‌گذار در مراجع دادگستري و مراجعه به مسئول خسارت، كاهش بهاي اتومبيل در اثر تصادف، توقف اتومبيل خسارت ديده در مدت تعمير نيز با دريافت حق‌بيمه اضافي قابل بيمه شدن مي‌باشد. خسارت‌هايي كه در اثر حوادث اتومبيل متوجه اشخاص ثالث مي‌شود به موجب بيمه نامه شخص ثالث مورد تامين قرار مي‌گيرد. بيمه شخص ثالث جنبهاجباري دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود مي‌باشد.
بنابراين اين گروه بيمه را مي‌توان به دو بيمه بدنه و بيمه شخص ثالث و سرنشين تقسيم كرد.

4

 بيمه ثالث و سرنشين   

شخص ثالث:كليه زيانديدگان ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني (اعم از زيان جاني و مالي) خواه اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي(شركتها) باشند شخص ثالث ناميده مي شوند.

خسارت مالي:

عبارت است از خسارتهاي وارده به كليه اموال منقول و غير منقول متعلق(تحت مالكيت)شخص ثالث.
هر زيانديده اي كه آسيب ببيند چه جاني و چه مالي شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه كه شخص ثالث محسوب نمي شود.
به تعداد انواع اموال موجود ما بايد كارشناس تربيت كنيم زيرا حوزه خسارتهاي مالي بسيار گسترده است.

خسارت جاني:

منحصراً مربوط به آسيب جاني و صدمات وارده به جسم آدمي است نه موجودات ديگر .خسارت جاني شامل: ديه جرح + ديه فوت + ديه نقص عضو + هزينه درمان مي باشد.

خسارت سرنشين:

بيمه نامه سرنشين مخصوص راننده است.(تبصره ۶ ماده ۱ قانون بيمه اجباري شخص ثالث)

سرنشين كيست؟

سرنشين فردي است كه از لحظه سوار شدن تا پياده شدن چنانچه بر اثر حوادث وسيله نقليه آسيب ببيند طبق تعريف بيمه نامه،سرنشين تلقي مي گردد.